Slutligt utfall i Qbricks nyemission

Nyemissionen i Qbrick AB (publ) blev som tidigare kommunicerats fulltecknad och bolaget tillförs 25,0 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen hade teckningsförbindelser motsvarande 48 procent från befintliga ägare och resterande andel tecknades i samband med bolagets livesända IPO. Qbrick tillförs över 400 nya aktieägare. Bolaget har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME och planerad första dag för handel är den 16 juni 2021.

Erbjudandet i sammandrag
Qbrick har genomfört en nyemission om totalt 4 347 826 aktier till ett pris om 5,75 SEK per aktie, vilket motsvarar en emissionslikvid om 25 MSEK före emissionskostnader. Emissionen genomfördes i form av en livesänd IPO inför noteringen på NGM Nordic SME. Anmälningsperioden i erbjudandet pågick under perioden 26 maj – 8 juni 2021.
 
Slutligt utfall
Fullteckningen av erbjudandet innebär att samtliga aktier har emitterats och registrerats hos Bolagsverket. Tilldelning har skett enligt anvisningar i bolagets informationsmemorandum som upprättades i samband med emissionen. Antalet aktier i bolaget har genom emissionen ökat från 37 805 780 till 42 153 606, vilket motsvarar en utspädning om 10,3 procent. Aktiekapitalet i bolaget har ökat från 756 115,60 SEK till 843 072,12 SEK.
 
Om aktien
Handelsplats: NGM Nordic SME
Planerad första dag för handel: 16 juni 2021
ISIN-kod: SE0015962105
Kortnamn: QBRICK
 
Mentor
G&W Fondkommission | 08-503 000 50 | info@gwkapital.se
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Fagerlund, VD, Qbrick AB
E-post: fredrik.fagerlund@qbrick.com
Telefon: +46 76 526 20 38
 
Om Qbrick
Qbrick (publ) är ett svenskt företag som sedan år 1999 tillhandahåller system för säker streaming media, d.v.s. streaming av video, ljud och applikationer över internet. Företaget levererar en molnbaserad teknisk plattform med vilken företag och organisationer kan filma, redigera, bearbeta, lagra och distribuera live-video och förinspelade videoklipp. Det Qbrick tillhandahåller benämns inom branschen som en “SaaS end-to-end video solution” (Qbricks “SaaS-tjänst”). All video anpassas också automatiskt för att kunna spelas upp på datorer, mobiltelefoner, surfplattor och TV. Qbrick-koncernen är med sina dotterbolag i Norge, Danmark och Finland den ledande nordiska leverantören av en ”SaaS end-to-end video solution”.
 
För mer information, se Qbricks hemsida www.qbrick.com