Kommuniké från bolagsstämma i Qbrick AB (publ)

Qbrick AB (publ), org.nr 556579–1380 (”Bolaget”), har idag, torsdagen 12 maj, genomfört en bolagsstämma i Kista Science Tower i Stockholm. Samtliga beslut fattades i enlighet med förslag presenterade i kallelsen.

Resultatdisposition
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet enligt den fastställda resultaträkningen skulle överföras i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Styrelse- och revisorsarvoden
Årsstämman beslutade om att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor till styrelseordförande och 100 000 kronor till vardera styrelseledamot.

Årsstämman beslutade att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att styrelsen ska ha fem (5) styrelseledamöter, utan suppleanter.

Årsstämman beslutade att, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, omvälja Casper Björner, Roken Cilgin-Witzell, Jesper Slettenmark, Jörgen Svanlind samt nyval av Magnus Ingvarsson som styrelseledamöter. Jonas Eriksson och Martin Axelhed har avböjt omval. Årsstämman beslutade att utse Casper Björner till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att Bolaget ska ha en (1) revisor och inga revisorssuppleanter. Beslutades att omvälja Per Hjalmar Lindblom som revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor enligt gällande Bolagsordning. Skälet till avvikelsen från aktieägarna företrädesrätt är att Bolaget skall kunna anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital för expansion eller företagsförvärv. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor.

Valberedning inför årsstämman 2023
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolaget inför den årsstämma som kommer att hållas 2023 ska ha en valberedning. Det beslutades härvidlag att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2023 ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de fyra största aktieägarna i Bolaget per den sista bankdagen i september 2022 och ber dem att utse en representant vardera för att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning.

Samtliga beslut på årsstämman fattades enhälligt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Fagerlund, VD, Qbrick AB
E-post: fredrik.fagerlund@qbrick.com
Telefon: +46 76 526 20 38
 
Om Qbrick
Qbrick AB (publ) är en leverantör av SaaS-baserade mjukvarulösningar inom video. Bolaget tillhandahåller en teknisk plattform med vilken kunder kan skapa, redigera, lagra och distribuera live-video och förinspelade videoklipp. Qbrick utvecklar även interaktiva tjänster där tittare kan engagera sig i sändningar, som till exempel videoshopping. Bolagets videoplattform genererar idag månatliga intäkter från fler än ett hundra företagskunder. Qbrick grundades 1999 och koncernen har idag verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Qbricks aktier är noterade på NGM Nordic SME.

För mer information, se Qbricks hemsida www.qbrick.com

Mentor
G&W Fondkommission | 08-503 000 50 | info@gwkapital.se