Kommuniké från bolagsstämma i Qbrick AB (publ)

Qbrick AB (publ), org.nr 556579–1380 (”Bolaget”), har idag, fredagen 28 april, genomfört en bolagsstämma i Kista Science Tower i Stockholm. Samtliga beslut fattades i enlighet med förslag presenterade i kallelsen.

Resultatdisposition
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet enligt den fastställda resultaträkningen skulle överföras i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

Styrelse- och revisorsarvoden
Årsstämman beslutade om att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor till styrelseordförande och 100 000 kronor till vardera styrelseledamoten.

Årsstämman beslutade att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att styrelsen ska ha fem (5) styrelseledamöter, utan suppleanter.

Årsstämman beslutade att, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, omvälja Magnus Ingvarsson, Roken Cilgin-Witzell, Jesper Slettenmark, samt nyval av Tor-Björn Bengtsson och Olof Nordlander som styrelseledamöter. Casper Björner och Jörgen Svanlind har avböjt omval. Årsstämman beslutade att utse Magnus Ingvarsson till ordförande.

Årsstämman beslutade att Bolaget ska ha en (1) revisor och inga revisorssuppleanter.

Beslutades att välja det registrerade revisionsbolaget Allians Revision och Redovisning AB till revisor för tiden intill utgången av nästa årsstämma, med Per Lindblom som huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor enligt gällande Bolagsordning. Skälet till avvikelsen från aktieägarna företrädesrätt är att Bolaget skall kunna anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital för expansion eller företagsförvärv. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor.

Antecknades att beslutet biträtts av mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid stämman.

Samtliga beslut på årsstämman fattades enhälligt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Fagerlund, VD, Qbrick AB
E-post: [email protected] Telefon: +46 76 526 20 38

Om Qbrick
Qbrick AB (publ) är en leverantör av SaaS-baserade mjukvarulösningar inom video. Bolaget tillhandahåller en teknisk plattform med vilken kunder kan skapa, redigera, lagra och distribuera live-video och förinspelade videoklipp. Qbrick utvecklar även interaktiva tjänster där tittare kan engagera sig i sändningar, som till exempel videoshopping. Bolagets videoplattform genererar idag månatliga intäkter från fler än ett hundra företagskunder. Qbrick grundades 1999 och koncernen har idag verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Qbricks aktier är noterade på NGM Nordic SME.

För mer information, se Qbricks hemsida www.qbrick.com

Mentor
Wildeco