KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I QBRICK AB (publ)

Aktieägarna i Qbrick AB, 556579–1380, kallas till årsstämma den 12 maj 2022, kl. 10.00 i bolagets lokaler på Färögatan 33 i Kista.

Rätt att delta
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska:

  1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 4 maj 2022, och
  2. dels senast den 9 maj 2022 anmält sitt deltagande genom att ha skickat e-post till ir@qbrick.com eller per post till Qbrick AB (publ), Färögatan 33, 5tr, 164 41 Stockholm. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta på årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 4 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 4 maj 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om

  • fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  • dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  • ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
9. Val till styrelsen och revisorer
10. Bemyndigande att besluta om emissioner
11. Beslut om procedur för att utse ledamöter av valberedning
12. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 8–9
Huvudägarna i Bolaget avser att vid stämman lämna förslag på antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter och revisor samt förslag på arvoden till styrelse och revisor.

Punkt 10
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om nyemissioner i enlighet med Bilaga 1.

Punkt 11
Procedur for att utse valberedning (”Valberedningen”) i Qbrick AB (publ)
Samt beslut om arvode till valberedningens ledamöter i enlighet med Bilaga 2.

_________________________
Stockholm i april 2022
Qbrick AB


BILAGA 1

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor enligt gällande Bolagsordning. Skälet till avvikelsen från aktieägarna företrädesrätt är att Bolaget skall kunna anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital för expansion eller företagsförvärv. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor.

________________________________

BILAGA 2

Procedur for att utse valberedning (”Valberedningen”) i Qbrick AB (publ)

Procedur for att utse valberedning (”Valberedningen”) i Qbrick AB (publ)
1. Bolaget skall ha en Valberedning som skall bestå av minst 4 ledamöter.
2. Valberedningen skall utses baserat på den ägarstatistik som bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen vid utgången av det tredje kvartalet.
3. Efter erhållande av ägarstatistiken i punkt 2 ges styrelsens ordförande i uppdrag att kontakta de fyra största ägarregistrerade aktieägarna och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte far överstiga 30 dagar, skriftligen utse en ledamot till Valberedningen. Avstår aktieägare från sin ratt att utse ledamot, eller utses inte ledamot inom angiven tid, skall ratten att utse ledamot av Valberedningen övergå till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan utsett eller har rätt att utse ledamot av Valberedningen. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, skall utgöra Valberedningen.
4. Ordförande i Valberedningen skall vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren såvida Valberedningen inte enhälligt beslutar utse annan av en aktieägare utsedd ledamot till Valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande skall inte vara Valberedningens ordförande.
5. Så snart Valberedningens samtliga ledamöter och ordförande utsetts, skall Valberedningen meddela bolaget detta och därvid lämna erforderlig information om Valberedningens ledamöter och ordförande samt vilken aktieägare respektive ledamot representerar. Bolaget skall utan onödigt dröjsmål publicera information om Valberedningens sammansättning på Bolagets hemsida.
6. Valberedningen skall anses tillsatt och dess mandatperiod börja den dag när informationen publicerats på bolagets hemsida. Valberedningens mandatperiod löper till dess nästa Valberedning vederbörligen blivit tillsatt och dess mandatperiod börjat.
7. Avgår av aktieägare utsedd ledamot från Valberedningen eller blir ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag, skall Valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som dock inte far överstiga 30 dagar, utse ny ledamot av Valberedningen. Utser inte aktieägare ny ledamot inom angiven tid, skall ratten att utse ny ledamot av Valberedningen övergå till närmast följande till röstetalet största aktieägaren som inte redan utsett ledamot av Valberedningen eller tidigare avstått från sin rätt. Sker byte av ledamot I Valberedningen enligt föregående stycke, skall reglerna i punkt 5 ovan äga motsvarande tillämpning.
8. Anser en aktieägare att dennes aktieinnehav i bolaget har nått sådan storlek att det berättigar till deltagande i Valberedningen, kan aktieägaren skriftligen meddela detta till Valberedningen och samtidigt verifiera sitt aktieinnehav. Mottar Valberedningen sådan skriftlig propå senast den 31 december och anser Valberedningen att det uppgivna aktieinnehavet ar betryggande verifierat, skall Valberedningen meddela detta till aktieägaren, som då skall äga ratt att utse en ytterligare ledamot i Valberedningen. Därvid skall tillämpliga delar i punkterna 3, 4 och 5 äga motsvarande tillämpning. Mottar Valberedningen aktieägares propå efter den 31 december, föranleder propan ingen åtgärd.
9. Skulle Valberedningen vid något tillfälle bestå av färre an fyra ledamöter, skall Valberedningen likväl vara behörig att fullgöra de uppgifter som ankommer på Valberedningen enligt detta bolagsstämmobeslut.
10. Valberedningen skall utföra sitt uppdrag i enlighet med detta bolagsstämmobeslut och tillämpliga regler. I uppdraget ingår bland annat att lämna förslag till:

  • Ordförande vid årsstämma;
  • Ordförande och övriga styrelseledamöter;
  • Arvode till icke anställda styrelseledamöter;
  • Övriga ersättningsnivåer till ledamöter;
  • Arvodering och val av revisorer.

11. Bolaget skall svara for skaliga kostnader rimligen förenade med Valberedningens uppdrag och årsstämman skall besluta om arvode till Valberedningens ledamöter.

________________________________