KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I QBRICK AB (publ)

Aktieägarna i Qbrick AB, 556579–1380, kallas till årsstämma den 28 april 2023, kl. 10.00 i bolagets lokaler på Färögatan 33 i Kista.

Rätt att delta
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska:

 1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 april 2023, och
 2. dels senast den 24 april 2023 anmält sitt deltagande genom att ha skickat e-post till ir@qbrick.com eller per post till Qbrick AB (publ), Färögatan 33, 5tr, 164 41 Stockholm. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta på årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 20 april 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 20 april 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 7. Beslut om:
  – fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  – dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  – ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 9. Val till styrelsen och revisorer
 10. Bemyndigande att besluta om emissioner
 11. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 8
Beslut om arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås utgå oförändrat med 250 000 SEK till styrelsens ordförande, och 100 000 SEK till respektive övrig bolagsstämmovald styrelseledamot. Beslut om arvode till Bolagets revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9
Beslut om antalet styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma föreslås uppgå till fem ledamöter och inga suppleanter. Det föreslås omval av de nuvarande styrelseledamöterna Jesper Slettenmark, Roken Cilgin Witzell och Magnus Ingvarsson samt nyval av Torbjörn Bengtsson och Olof Nordlander för tiden till slutet av nästa årsstämma. Casper Bjue Bjørner och Jörgen Svanlind har avböjt omval. Vidare föreslås Magnus Ingvarsson som styrelseordförande för tiden till slutet av nästa årsstämma. Beslut om antalet revisorer intill slutet av nästa årsstämma föreslås uppgå till en revisor och inga revisorssuppleanter. Det föreslås omval av Per Lindblom som revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Punkt 10
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om nyemissioner i enlighet med Bilaga 1.

_________________________
Stockholm i mars 2023
Qbrick AB


BILAGA 1

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor enligt gällande Bolagsordning. Skälet till avvikelsen från aktieägarna företrädesrätt är att Bolaget skall kunna anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital för expansion eller företagsförvärv. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor.

_______________________________