Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag. Före noteringen på NGM Nordic SME grundades bolagsstyrningen på svensk lag samt interna regler och föreskrifter. När Bolaget har noterats på NGM Nordic SME kommer Bolaget också att följa Nordic Growth Markets regelverk för emittenter. Från och med den 1 juli 2008 tillämpas Svensk kod för bolagsstyrning av svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Qbrick är för närvarande inte skyldigt att följa Svensk kod för bolagsstyrning då NGM Nordic SME inte är en sådan reglerad marknad, utan en så kallad Multilateral Trading Facility (MTF). Bolaget har dock, på frivillig basis och i de delar Bolaget bedömt det lämpligt, byggt sin bolagsstyrning på de principer och rutiner som framgår av Svensk kod för bolagsstyrning vad avser principen följa eller förklara.